Külaliskorter Võrus Siksali Looduspuhkus Projektid Siksali Arendusselts


Siksali kool

6. Siksali-Poksi kool
6.1. Poksi vallakool aastatel 1866-1900

Maja asub praegu Vastseliina vallas Voki külas, ehitati 1866.aastal. Õppetöö algas oktoobrikuus ja lõppes mais. Kooli mindi 10-11-aastaselt. Vallakoolis õpiti üks aasta ja kihelkonnakoolis neli aastat. Poksi vallakoolis õpetati piiblilugu, katekismust, laulmist, rehkendamist ja lugemist. Peamiseks oli siiski piibli õpetamine. Iga nädal käis kirikuõpetaja vaatamas, kuidas lapsed piiblit tunnevad.
Esimeseks õpetajaks olevat olnud keegi Meister. Poksis on lapsi õpetanud veel Lamberg ja F. Sander.
1890-ndate aastate lõpul muudeti vallakoolid kolmeklassilisteks, seetõttu vajati ka suuremaid ruume.


6.2. Siksali-Poksi Algkool aastatel 1900-1930

Uus koolimaja ehitati Siksalisse, mis asub Vastseliina vallas Ando külas. Kool valmis 1910.a. ja oli igati ajakohane. 1911.a. valiti vallavolikogus Siksali kooliõpetajaks Rõuge kihelkonnakooli lõpetanud Oskar Nagel. Ta hakkas Siksalis I ja II klassi õpetajaks, Poksi jäi III klass, kus õpetas Gustav Räpo.

Igal hommikul alustati koolipäeva palvega, mille juurde kuulus ka pidulik laualipu heiskamine. Peale tunde kordus pidulik tseremoonia, ka lipu langetamine. Tunnid algasid alles keskpäeva paiku. Tundide algust ja lõppu tähistas, nagu tänapäevalgi, kellahelin. Tunnid olid 50 minutit ja vaheaeg 10 minutit pikk. Lõunatoidu pidi iga laps ise kodust kaasa võtma. Kohustuslikku koolivormi polnud.

1925.a. oli koolis 55 õpilast.Õpetajateks olid O. Nagel ja G. Räpo.
Kuna G. Räpot ei usaldatud enam tema vasakpoolsete vaadete tõttu, sai Poksi kool uue õpetaja, Jaan Pindise.

Arvestades kulusid, mis tuli lastevanematel tasuda igal aastal uute õpikute ostmiseks, leidis õppenõukogu, et kasulikum oleks, kui vanemate nõusolekul õpilased jätaksid kevadel õpperaamatud kooliraamatukokku ja sügisel antakse need õpikud jälle teistele kasutada.
1926.a. oli koolis 54 õpilast, neist 7 IV klassi õpilast tunnistati 4.juunil Siksali-Poksi Algkooli lõpetanuks.
1926/27.õ.a. lõpetas Siksali-Poksi algkooli 11 õpilast 57-st.
Kuna J. Pindis läks sõjaväkke, sai kool 1928.a. uue õpetajanna, Ida Müürsepa, kes oli lõpetanud Võrus Käisi seminari.

Koolipeod olid väga meeleolukad. Lastekooriga tegeles koolijuhataja O. Nagel, I. Müürsepa hooleks oli lastele näitemängu õpetamine.


6.3. Siksali-Poksi kool 6-klassilisena

1930.a. kehtestati Eestis kohustuslik 6-klassiline haridus. Siksali kooli paigutati nüüd I, II ja III klassi õpilased, Poksi aga IV, V ja VI klass.

Esimese klassikomplekti juhatajaks Siksalis jäi O. Nagel ja teise komplekti juhatajaks Poksis I.Müürsepp. O. Nagel andis kõiki tunde peale usuõpetuse, s.o. 25 tundi nädalas, ja I. Müürsepp kõiki tunde pluss veel kaks usuõpetuse tundi Siksalis.
1930.õ.a. õppis koolis 61 õpilast. Sel õppeaasal lõpetajaid ei olnud, sest kool muudeti 6-klassiliseks. Tihtipeale pidid mõned õpilased tegema järelkatseid eesti keeles ja matemaatikas, mis näitab, et need ained valmistasid õpilastele kõige rohkem raskusi.
Kuna õpilaste arv oli kasvanud, siis tuli 1932.a. kooli uus õpetaja Voldemar Ilus, kes oli lõpetanud Võru Õpetajate Seminari. Tema õpetada jäid viies ja kuues klass Poksis. Esimene ja teine klass jäid Siksalisse O. Nageli juhatada ning kolmas ja neljas klass I. Nanitsa (Müürsepa) hoolde. 1931.a. õppis Siksali-Poksi koolis 51, lõpetajaid ei olnud jälle, sest oli ju kool alles aasta tagasi muudetud 6-klassiliseks

Kuna õpilaste arv oli koolis kasvanud, siis ei suutnud enam kaks õpetajat sellise hulga õpilastega toime tulla. Nii tuli 1932.a. Siksali-Poksi algkooli ka kolmas õpetaja, Voldemar Ilus, kes oli lõpetanud Võru Õpetajate Seminari.

1932.õ.a. õppis koolis 81 õpilast, neist lõpetasid kuuenda klassi viis õpilast.
1933.a. õppis koolis 115 õpilast, neist VI klassi lõpetas 12.

Õpilaste arv oli koolis sedavõrd kasvanud, et tuli probleeme õpilaste äramahutamisega. Tekkis vajadus ehitada uus ja mahukam koolimaja.

Uue-Saaluses seisis kasutult mõisa härrastemaja, mis kohaliku rahva arvates koolimajaks sobis, seda aga ei pooldanud jõukamad Siksali ümbruskonna talupidajad. Lõpuks jõuti kokkuleppele, et Siksalis alustatakse siiski koolimaja ehitamist, kuid ajutiselt kohandatakse Uue-Saaluse ruumid viiendale ja kuuendale klassile.

Niisiis töötas I ja II klass 1934.õ.a. Poksis, koolijuhataja Oskar Nageli juhatusel. III ja IV klass läks Siksali ja jäi õpetaja Ida Nanitsa õpetada. V ja VI klass kolis aga üle Uue-Saaluse endisesse härrastemajja koos Voldemar Ilusaga.

1934.a. õppis koolis 97 õpilast, neist lõpetas Siksali-Poksi algkooli 7 õpilast.
1935.a. õppis koolis 94 õpilast, neist 7 tunnistati algkooli lõpetanuks.
1936.a. suleti kool Uue-Saaluses, sest kivikatus oli kokkuvarisemise ohus. Vallavolikogu ja õppenõukogu otsustasid kiiremas korras remontida õpetaja Ilusa korter ümber klassiks ja mahutada sinna peavarjuta jäänud V ja VI klass.

1936.a. lõpetasid Siksali-Poksi algkooli 8 õpilast. Kokku oli õpilasi 86.

1936. Aastal tuli Siksali-Poksi algkooli V ja VI klassi õpetajaks Arnold Tolk, sest Voldemar Ilus pidi tervislikel põhjustel õpetajaametist loobuma.

1937.õ.a. otsustati lõputunnistus välja anda 8 lõpetajale. Kokku õppis koolis 82 õpilast.
Õppenõukogu koosolekul oli päevakorras õpilaste käitumine, mis oli olnud probleemiks juba varasematelgi aastatel. Tihtipeale olid koolis probleemiks vargused.
1938.a. õppis koolis 76 õpilast, teistast valdadest võeti sel aastal vastu 14 õpilast. VI klassi lõpetas 13 õpilast.

1938/39. õ.a. oli V ja VI klassi õpetajaks Linda Aidnik. 1939.a. saab V ja VI klassi õpetajaks Berta Jõgeva. Töö jaotati järgmiselt: I ja II klass töötas O. Nageliga endiselt Poksi koolimajas, III ja IV klass töötas I. Nanitsaga ning V ja VI klass B. Jõgevaga Siksalis. Koolil oli ka oma sõpruskool - Lepistu algkool. 1940. a. võeti teistest valdadest Siksali algkooli vastu 11 õpilast.


6.4. Siksali Mittetäielik Keskkool

Esimese Nõukogude okupatsiooni ajal 1940/41. õ.a. muudeti Siksali algkool Siksali Mittetäielikuks Keskkooliks. Õppetöö toimus endiselt kahes majas. Hakati õpetama ka vene keelt, mis andis tunnistust võõrvõimust. Kooli ülalpidaja oli Vastseliina vald ja õpetajate palgad maksis Võrumaa TK Haridusosakond. Saksa ajal 1941 - 1944 kandis kool jälle Siksali algkooli nime ning koolijuhatajaks oli Ruut Laansoo. 1941/42. õ.a. õppis koolis 72 õpilast. Teise Nõukogude okupatsiooni alguses 1944/45. õ.a. oli koolis 64 õpilast, neist 34 tütarlast.

1945. aastal muudeti Siksali Mittetäielik Keskkool 7-klassiliseks. Toimus järsk õpilaste arvu tõus: kuuekümne neljalt kaheksakümne neljale. Kuna koolis oli juba seitse klassi, siis vajati ka rohkem õpetajaid.

1945.aastal tuli Siksali Mittetäielikku Keskkooli juurde kaks uut õpetajat: Hele Krillo ja Albert Oper. 1947.a. lahkusid koolist õpetajad Helju Kööts, Albert Oper ning Linda Aednik.
1946/47 õ.a. oli koolis 87 õpilast, neist 50 tütarlast. 1947.a. lahkus Siksali Mittetäielikust Keskkoolist Hele Krillo. Samal aastal tuli aga juurde kolm õpetajat: Margareta Lodja, Adolf Prääts ja Natalie Orti. 1948.a. lahkus koolist Ida Nanits.

II maailmasõda oli ka Siksali Mittetäielikku Keskkooli oma jälje jätnud, kuna õpilaste arv koolis vähenes tunduvalt. Siksali Mittetäielikust Keskkoolist sai taas Siksali-Poksi algkool. Õpilaste kooliskäimine õppeaasta jooksul oli normaalne. Õppekavad kõigis ainetes võeti läbi ning ka edasijõudmist ei saanud laita.

Koolis töötas pioneeriorganisatsioon, koosseisus 20 pioneeri.
Ringidest töötas koolis spordiring, noorte naturalistide ring ning kirjandusring.
1949/50 lahkus koolist Margareta Lodja. Juurde tuli kolm õpetajat: Melts, Paluste ja Rehtlane.
1950.a. muudeti Siksali-Poksi algkool tagasi neljaklassiliseks ning nii mahtus kogu koolipere ära ühte majja.

Poksi algkool lõpetas oma tegevuse 1950.a.

1950.a. tuli Siksali algkooli õpetajaks Taimi Vanaase, kellest hiljem sai kooli direktor.
1953/54 õ.a. lahkusid koolist õpetajad Melts ja Rehtlane, pisut hiljem lahkus ka Paluste.
Tegutses lastevanemate komitee ja peeti koosolekuid, kus arutati koolielu puudutavaid probleeme.
Õpilaste arv hakkas jälle tasapisi tõusma ja kool vajas ka teist õpetajat. 1958.a. tuli Siksali algkooli teiseks õpetajaks Rannula.

1970.a. tuli õpetajaks Alla Pedajas.

Peale õpetajate kontrollisid koolis sanitaarset puhtust ka vastavad volinikud, tihti tehti arstlikke ülevaatusi. Nii et selles koolis valitses kord ja puhtus.

1973.a. lahkus koolist ka Alla Pedajas. Taimi Vanaase töötas koolis veel ühe aasta, kuni tuli seadus väikeste koolide likvideerimise kohta. 1975.a. seisis kool juba tühjana.

Veronika Nagel

12.kl.

Siksali ja Poksi kool – ümbruskonna kultuuri häll (Autasustatud Forseliuse Seltsi poolt “Suure Kuldtukatiga”.Töö on ilmunud “Õpilaste kodu-uurimistööde kogumikus” Tln.,1994) **Erasmus + materials, Siksali Development Centre
 Here you can download necessary information about our organisation to include us in your project partnership!
[07-03-2014]
ECONAT LdV projekt lõppenud
 Lõppes ligi 2aastane rahvusvaheline koostööprojekt. Vaata lisa!
[12-10-2013]
Külaliskorter Võrus nüüd avatud!
 Tere tulemast Võru kesklinnas olevasse külaliskorterisse! Vt täpsemalt rubriigist KÜLALISKORTER VÕRUS!
[20-05-2013]
banner
Siksali Looduspuhkus
IN ENGLISH
Turismiteenused
Siksali kool
Voki küla
Fotogalerii
Sügis Siksalis
sisukaart | avalehele
System & Design by mturundus